The central administration of the executive power of the Republic of Bulgaria – an unreformed part of the state apparatus system

Authors

  • Raina Nikolova

DOI:

https://doi.org/10.33919/ljnbu.22.2.1

Keywords:

administrative structures, central public administration

Abstract

The present study is dedicated to the essence of the concept of “state apparatus”, to the historical and legal analysis of the formation of the central administrations of the executive power in Bulgaria and its development until the adoption of the current Constitution of the Republic of Bulgaria of 1991. It deals with the legal framework concerning the status of the national central public administration and criticizes its shortcomings. The study presents the development of the central public administration over a period of 30 years (1991–2021).

References

Ганев, В. (1992). Учебник по обща теория на правото. Т. 2 (фототипно издание). София:7М График.

Гиргинов, А. (2021). Държавното устройство на България. София: Нов българскиуниверситет.

Къндева, Е. (2000). Публична администрация. София: Сиела.

Манева, В. (2008). Патентното нарушение. София: Ромина.

Марчева, Д. (2021). Конституционният принцип на правовата държава. София: Новбългарски университет.

Методиев, В., Л. Стоянов, съст. (1987). Българските държавни институции (1879–1986). София: ДИ „Д-р Петър Берон“.

Михайлова, Е. (2016). Тоталитарната държава и право в България (1944–1989). София: Нов български университет.

Николова, Р. (2006). Възникване и развитие на радиото и телевизията в България. Публичноправни аспекти. София: Сиела.

Николова, Р. (2013). Някои тревожни бележки относно състоянието на администрацията в България. В: Научни трудове на Русенския университет. Т. 52/серия 7, 72–84.

Николова, Р. (2015). Правомощия на Комисията по досиетата при обявяване на принадлежност към органите на бившата Държавна сигурност. В: Годишник на департамент„Право“ на НБУ за 2014 г. София: Нов български университет, 97–111.

Николова, Р. (2018). Организация и ефективност в дейността на публичната администрация в България (2007–2017). В: 10 години България в Европейския съюз – въздействиевърху развитието на публичните политики и законодателството. София: Нов българскиуниверситет, 69–77.

Николова, Р. (2020). Учебно помагало по административно право. София: Нов български университет.

Николова, Р. (2020). Административно наказване в сферата на административния надзор. В: 50 години Закон за административните нарушения и наказания – история, традиции, бъдеще. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 54–67.

Николова, Р. (2021). Кодификацията на българското административно законодателство –необходимо условие за върховенството на правото. В: Върховенство на правото – актуални проблеми. София: Нов български университет, 32–46.

Спасов, Б. (1964). Централни специализирани ведомства на управление в НР България. Правна мисъл, 6, 51–54.

Стойчев, С. (2002). Конституционно право. София: Сиела.

Таджер, В. (1973). Гражданско право на НРБ. София: Наука и изкуство.

Топчийска, Д. (2020). Защитата на личната неприкосновеност в условията на пандемията от COVID-19. Юридическо списание на НБУ, 2, 63–74.

Янкулова, С. (2021). Административни юрисдикции. София: Монт.

Downloads

Published

30.12.2022

How to Cite

Nikolova, R. (2022). The central administration of the executive power of the Republic of Bulgaria – an unreformed part of the state apparatus system. Law Journal of New Bulgarian University, 18(2), 12–43. https://doi.org/10.33919/ljnbu.22.2.1

Most read articles by the same author(s)