Undercover investigation

Authors

  • Atanas Brandev Southwest University “Neofit Rilski”

DOI:

https://doi.org/10.33919/ljnbu.23.1.8

Keywords:

organized crime, undercover operation, intelligence techniques and method, officer undercover, officer on cover

Abstract

The use of the method of investigating and documenting criminal activity through undercover officers is a new method aimed at actively countering organized crime. The method is still not widely used in the Republic of Bulgaria.

References

Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС), Обн. ДВ, бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм. ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г., доп. ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г.

Закон за специалните разузнавателни средства (ЗСРС), Обн. ДВ, бр. 95 от 21.10.1997 г., последно изм. ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.

Наказателно-процесуален кодекс на Република България, Обн. ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г.

Наредба за организацията и дейността по използване на служители под прикритие в Министерство на вътрешните работи, приета с ПМС 247/10.09.2015 г.

Правилник за приложение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ППЗДАНС), приет с ПМС № 23 от 11.02.2008 г., Обн. ДВ, бр. 17 от 19.02.2008 г., изм. и доп. ДВ, бр. 76 от 23.09.2022 г.

Решения на Европейския съд по правата на човека [онлайн] [прегледан на 15.06.2023]. Достъпен на: https://hudoc.echr.coe.int/eng#%20.

Смедовска-Тонева, Р. (2011). Специални методи за борба с организираната престъпност – агенти под прикритие [онлайн]. София: Фондация „РискМонитор“ [прегледан на 15.06.2023]. Достъпен на: https://www.riskmonitor.bg/js/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/upload/Reports/RM-23-Undercover_BG.pdf.

Attorney General’s Guidelines on FBI Undercover Operations, November 13, 1992 [online] [viewed 15.06.2023]. Available from: https://www.justice.gov/archives/ag/undercover-and-sensitive-operations-unit-attorney-generals-guidelines-fbi-undercover-operations.

Downloads

Published

03.07.2023

How to Cite

Brandev, A. (2023). Undercover investigation. Law Journal of New Bulgarian University, 19(1), 104–111. https://doi.org/10.33919/ljnbu.23.1.8