Compulsory enforcement over LLC share in the liquidation or insolvency proceeding

Authors

  • Nikolay Pavlevchev Plovdiv University “Paisiy Hilendarski”

DOI:

https://doi.org/10.33919/ljnbu.23.1.6

Keywords:

LLC share, insolvency, termination of shareholding, compulsory enforcement

Abstract

The current legal framework of the LLC provides the principle of vinculation of the shares. In that case the compulsory enforcement over LLC share is initially excluded because the lack of consent of the company to accept a new member cannot be overcome. In case of bankruptcy the participation shall be terminated (art. 125, para. 1, item 4 of the Commercial Act). At the same time, the bankruptcy legislator regulates a method for enforcement over LLC share (art. 718, para. 2 of the Commercial Act). The present article compares the regime for termination of the LLC participation with the regulation of compulsory enforcement over LLC share and reaches at the conclusion that such enforcement de lege lata is not possible.

References

Балабанова, М. Дружествен дял в ООД. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Стопанско/търговско право“.

Василев, Л. (1948). Стопански и кооперативни закони със систематичен анализ на юриспруденцията. София: Издателство при Общ фонд за подпомагане на студентите от висшите учебни заведения в България, № 92.

Герджиков, О. (1994). Коментар на ТЗ. Книга втора. Чл. 113–157. София: Алиена.

Григоров, Г. (1994). Дружество с ограничена отговорност. София: Конис.

Григоров, Г. (2017). Несъстоятелност. София: Сиби.

Иванов, Г. (1938). Търговско право (лекции). Варна.

Калайджиев, А. (2014). Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ограничена отговорност. София: Сиби.

Калайджиев, А., М. Бобатинов. (1998). Коментар на Търговския закон – ООД и АД. София: Фенея.

Кацаров, К. (1990). Систематичен курс по българско търговско право. Четвърто фототипно издание. София: Държавна печатница „Георги Димитров“.

Павлова, М. (2002). Гражданско право – обща част. София: Софи-Р.

Русчев, И. (2010). Нормативните актове – източник на частното право. София: Албатрос.

Спасов, Г. (1997). Обявяването в несъстоятелност по смисъла на чл. 125, ал. 1, т. 4 ТЗ. Търговско право, № 2, 29.

Сталев, Ж., А. Мингова, В. Попова, Р. Иванова. (2006). Българско гражданско процесуално право. София: Сиела.

Стефанов, Г. (2018). Търговска несъстоятелност. Велико Търново: Абагар.

Стефанов, Ст., Р. Топчиева, Д. Митева, Б. Николова. (2015). Актуални въпроси на производството по несъстоятелност. София: ИК „Труд и право“.

Стоева, Н. (2013). За проблеми при някои сделки на синдика при осребряване на имуществото в производството по несъстоятелност по ТЗ. Търговско право, № 1, 43–57.

Downloads

Published

03.07.2023

How to Cite

Pavlevchev, N. (2023). Compulsory enforcement over LLC share in the liquidation or insolvency proceeding. Law Journal of New Bulgarian University, 19(1), 77–89. https://doi.org/10.33919/ljnbu.23.1.6