Specific rights and needs for protection of the victims of crime in relation to their participation in criminal proceedings

Authors

  • Elena Nedyalkova New Bulgarian University

DOI:

https://doi.org/10.33919/ljnbu.23.1.3

Keywords:

European protection order, criminal proceedings

Abstract

The article explores procedural remedies and measures for protecting the rights and legitimate interests of victims of crimes based on Bulgarian and international legislation. The possibility of issuing an European protection order has been also analyzed.

References

Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно Европейската заповед за защита.

Закон за Европейската заповед за защита (ЗЕЗЗ), Обн., ДВ, бр. 41 от 5.06.2015 г., в сила от 6.07.2015 г.; последно доп. ДВ, бр. 33 от 26.04.2016 г., в сила от 27.05.2016 г.

Конституция на Република България (КРБ), Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.

Наказателно-процесуален кодекс (НПК), Обн., ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г.; последно изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г.

Недялкова, Е. (2020). Задължително назначаване на експертиза в наказателното производство. В: Сборник доклади от научна конференция „Върховенство на правото – актуални проблеми“. София: Нов български университет, 228–245.

Downloads

Published

03.07.2023

How to Cite

Nedyalkova, E. (2023). Specific rights and needs for protection of the victims of crime in relation to their participation in criminal proceedings. Law Journal of New Bulgarian University, 19(1), 49–57. https://doi.org/10.33919/ljnbu.23.1.3