On the right to difference and the obligation for tolerance

Authors

  • Maria Chochova New Bulgarian University

DOI:

https://doi.org/10.33919/ljnbu.21.2.4

Keywords:

Тolerance, Right to dignity, Non-discrimination

Abstract

The exhibition analyzes values and legal categories such as tolerance, dignity, as well as the right to non-discrimination through the prism of international law, national law and the practice of the courts. Tolerance is consider as an obligation and differences as characteristics of the individuality of each human being, representing a defensible right.

References

Андрейчин, Л., Л. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов и др. (1997). Български тълковен речник. Четвърто издание. Допълнено и преработено от Димитър Попов. София: Наука и изкуство.

Браун, У. (2014). Толерантността като дискурс на властта. В: Медаров, Г., съст. Критически погледи към човешките права. София: Колектив за обществени интервенции.

Видин, Б. (2020). Международно право. София: Сиела.

Дузинас, К. (2014). Идентичност, желание, права. В: Медаров, Г., съст. Критически погледи към човешките права. София: Колектив за обществени интервенции.

Йотов, Ст. (2014). Човешкото достойнство и самоуважение. Предизвикай правото! Научно електронно издание [онлайн] [посетен на 11.12.2021]. Достъпен на: https://www.challengingthelaw.com/biopravo/dostoinstvo-i-samouvajenie/.

Йочева, К. (2020). Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека. София: Издателство на НБУ.

Констан, Б. (2019). Право на истина и свобода във всичко. Съставителство, предговор и превод от френски език: Лидия Денкова. София: Издателство на НБУ.

Кънев, Кр. (2016). Правото на лична свобода и сигурност. София: Сиби.

Европейски съд по правата на човека (2020). Ръководство по член 14 от Европейската конвенция за правата на човека и по член 1 от Протокол № 12 към Конвенцията. Забрана за дискриминация. [онлайн] [посетен на 9.12.2021]. Достъпен на: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_14_Art_1_Protocol_12_BUL.pdf.

Спасов, Б. (2001). Достойнството като конституционно понятие. Съвременно право, № 4, 17–25.

Стайков, Ив. (2003). Дискриминация при прекратяване на трудовото правоотношение. Съвременно право, № 6, 16-31.

Стайков, Ив. (2004). Защита от дискриминация при наемане на работа. В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том І. Сборник в памет на доц. Елисавета Христова. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 128–149.

Стайков, Ив. (2004). Защита от дискриминация на работници или служители с намалена работоспособност. Правен преглед, № 1, 101–116.

Стайков, Ив. (2004). Забраната за дискриминация и трудовоправният институт на професионалната квалификация. Право без граници, № 1–2, приложение, 65–77.

Стайков, Ив. (2005). Забраната за дискриминация и задължението на работодателя да осигурява равни условия на труд (чл. 13, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията). Правата на човека, № 4, 30–49.

Стайков, Ив. (2005). Забрана за дискриминация при определяне и изплащане на трудовото възнаграждение. Търговско право, № 5–6, 101–121.

Стайков, Ив. (2005). Понятие за дискриминация в трудовите отношения. Правен преглед, № 1, 22–42.

Стайков, Ив. (2006). Тормоз на работното място – същност, последици и правна защита. Адвокатски преглед, № 4–5, 9–19.

Стайков, Ив. (2013). Религиозната толерантност и трудовото право. Норма (тематичен брой „Право, религия, толерантност“), № 8, 86–101.

Стайков, Ив. (2019). Трудовите права – между естествено-правните и юридико-позитивистичните възгледи за правата на човека. В: Правата на гражданите и тяхната защита. Сборник с доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. София: Издателство на НБУ, 400–411.

Терзиев, П. (2019). Управление на многообразието в България: възприятия, практики и очаквания. Докладът е разработен в рамките на инициативата DIVERSE.BG: Създаване и прилагане на Харта за многообразието в България [онлайн] [посетен на 9.12.2021]. Достъпен на: https://csd.bg/fileadmin/user_upload/publications_library/files/2019_06/Diverse2_BG_WEB.pdf.

Downloads

Published

21.04.2022

How to Cite

Chochova, M. (2022). On the right to difference and the obligation for tolerance. Law Journal of New Bulgarian University, 17(2), 46–55. https://doi.org/10.33919/ljnbu.21.2.4