Issues in the prevention of domestic violence

Authors

  • Antoni Hristov Sofia University "St. Kliment Ohridski"

DOI:

https://doi.org/10.33919/ljnbu.21.1.2

Keywords:

Criminology, Prevention and Control, Prophylactic, Violent Crimes, Domestic Conflict, Domestic Violence

Abstract

The domestic violence is the “underwater”, latent, and poorly registered part of the violent crime, as by nature it takes place behind locked doors. The statistical data shows a serious spread of this type of violation in the Bulgarian society. Despite that, there is no sufficiently broad public discussion on the problem. In the background remains the activity of prevention of this particular type of crime. This article is dedicated to some issues related to the prevention and control of domestic violence.

References

Авторски колектив (2012). Речник на българския език. Т. IV. София: „Проф. Марин Дринов“.

Айдаров, Й. (2010). Криминология. София: Сиела.

Антонян, Ю. М. (2004). Криминология: избранные лекции. Москва: Логос.

Велчев, Б. (2012). Проблеми на наказателната политика в Република България. София: Сиела.

Златанова, В. (2013). Домашното насилие като социален проблем. В: Пространствата между социологията и социалната психология. (съст. Т. Неделчева). София: Аскони-издат.

Илкова, Р., Ранчев, И. (2020). Криминология. Обща част. София: Сиела.

Малков, В. Д. (2008). Криминология: Учебник для вузов. Москва: Юстицинформ.

Пушкарова, И. Съставомерно домашно насилие – общи положения. София: Национален институт на правосъдието.

Станков, Б. (2001). Криминология. Теоретични основи. Варна: ВСУ „Черноризец Храбър“.

Русев, Ат., Герганов, Ал., Безлов, Т. Тенденции на престъпността в България 2010–2020 г. [онлайн] [прегледан на 2.08.2021]. Достъпен на: https://csd.bg/fileadmin/user_upload/publications_library/files/2020_11/CrimeTrends_BG_WEB.pdf

Blais, Е., Bacher, J.-L. (2007). Situational Deterrence and Claim Padding: Results from a Randomized Field Experiment. Journal of Experimental Criminology, Vol. 3, 337–352 [online] [viewed 4.08.2021]. Available from: https://link.springer.com/journal/11292/volumes-and-issues/3-4

MacDonald, Z. (2002). Official Crime Statistics: Their Use and Interpretation. The Economic Journal, Vol. 112, Issue 477, 85–106.

Downloads

Published

31.01.2022

How to Cite

Hristov, A. (2022). Issues in the prevention of domestic violence. Law Journal of New Bulgarian University, 17(`1), 25–36. https://doi.org/10.33919/ljnbu.21.1.2