Legitimacy of the limitation on freedom of religion during imprisonment (in the light of polish and international regulations)

Authors

  • Olga Sitarz
  • Anna Jaworska-Wieloch

DOI:

https://doi.org/10.33919/ljnbu.21.1.1

Keywords:

Human Rights, Prison, Religion, Religious Freedom, Rights of Convicts

Abstract

This article is devoted to consider the legitimacy of restrictions on religious freedom during imprisonment, taking into account the nature of the sentence, the importance of religion in human life and in the life of the convict, as well as international and national regulations. The subject of the analysis is the Polish legal system, starting with the Constitution, which guarantees freedom of conscience and religion to everyone, and in particular Polish executive law, which declares respect for religious freedom in prison. It does not mean the guaranteeing unlimited access to religious practices and services, because imprisonment limits many human freedoms, also in such a sensitive area as religious freedom. In the course of the analysis, we considered the legitimacy of restrictions provided by criminal law, taking into account international standards for the protection of human rights and Polish regulations, which guarantee human rights and freedoms.

References

Bartosiewicz, J. (2014). Glosa do wyroku ETPC z dnia 17 grudnia 2013, 14150/08, Lex, No. 194585/4.

Bochenek, К. (2019). Zjawisko laicyzacji w społeczeństwie ponowoczesnym (konteksty filozoficzne). Wschodni Rocznik Humanistyczny, Vol. XVI, No. 1, 77–86.

Czarnecki, R. S. (2009). Meandry współczesnej laicyzacji. Res Humana, No. 3, 46–50.

Dąbkiewicz, K. (2020). Komentarz do art. 102 k.k.w. LEX.

Gajdus, D., Gronowska, B. (2006). Więźniowie długoterminowi a europejskie standardy ochrony praw człowieka. In: Gardocka, T. (ed). Kary długoterminowe. Polityka karna. Wykonywanie. Warunkowe zwolnienia. Warszawa, 232–233.

John Paul II, Jubilee in Prisons. Homily of His Holiness John Paul II of 9 July 2000. Opoka [online] [viewed 20 January 2021]. Available from: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/wiezienia_09072000.html

Florczak-Wątor, M. (2019). In: Tuleja, P. (ed.). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Lex.

Hucał, M. (2016). Wolność sumienia i wyznania osób pozbawionych wolności w orzecznictwie ETPCz. In: Nikołajew, J., Walczuk, K. (eds.). Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne. Warszawa: Unitas.

Kalisz, T. (2017). Osadzeni niebezpieczni, Procedura kwalifikacji, jej weryfikacja oraz zakres ograniczeń. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Wrocław, Vol. XLIII, 177–190.

Kwieciński, A. (2015). Podstawy prawne realizacji prawa do wolności religijnej w warunkach izolacji penitencjarnej. Rozważania na marginesie dyskusji o zjawisku multikulturowości populacji więziennej. Przegląd Prawa i Administracji, No. 100, 251–264.

Lasocik, Z. (1989). Praktyki religijne więźniów w prawie polskim. Lublin: Fundacja Jana Pawła II, 167–180.

Lelental, S. (2010). Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa.

Maroń, G. (2021). Polskie prawodawstwo ograniczające wolność religijną w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 a standardy państwa prawa – wybrane zagadnienia. Przegląd Prawa Publicznego, No. 1, 33–49.

Nikołajew, J. (2013). Reguły minimalne i europejskie reguły więzienne a prawo więźniów do wolności sumienia i religii w Polsce. Studia z Prawa Wyznaniowego, Vol. 16, 111–135.

Nikołajew, J. (2009). Specyfika duszpasterstwa więziennego w Polsce. Prezentacja badań własnych. Teologia w Polsce, Vol. 3(1), 153–154.

Płatek, M. (2009). Wybrane zasady kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r. w świetle Europejskich Reguł Więziennych z 11 stycznia 2006 r. In: Lelental, S., Szczygieł, G. B. X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, Temida 2. Białystok.

Romanowicz, W., Tomczyszyn, D. (2015). Stosunek do religii osób odbywających karę pozbawienia wolności a miejsce religii we współczesnym świecie. Rozprawy Społeczne, Vol. IX, No. 3, 93–100.

Sarnecki, P. In: Garlicki, L. (ed.). (2016). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Vol. II. Warszawa: LEX.

Sitarz, O., Jaworska-Wieloch, A. (2017). Prawo do praktyk religijnych osób osadzonych w areszcie śledczym i odbywających karę pozbawienia wolności w teorii i praktyce penitencjarnej. Archiwum Kryminologii, XXXIX, 28–31.

Skowroński, B. L., Talik, Е. (2018). Radzenie sobie ze stresem a jakość życia osób osadzonych w placówkach penitencjarnych. Psychiatria Polska, 52(3), 525–542.

Skowroński, B. Ł., Talik, E. (2018). The Sense of Quality of Life and Religious Strategies of Coping with Stress in Prison Inmates. Journal of Religion and Health, Vol. 57, 915–937.

Szczygieł, G. B. (2002). Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Białystok: Temida 2.

Szymanowski, T., Migdał, J. (2014). Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Urbanek, A. (2007). Miejsce aktywności religijnej więźniów w teleologii pedagogiki resocjalizacyjnej na podstawie badań prowadzonych w wybranych zakładach karnych. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 2, No. 2, 173–185.

Walczuk, K. (2016). Ograniczenia wolności sumienia i religii osób pozbawionych wolności. In: Nikołajew, J., Walczuk, K. (eds.) (2016). Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne. Warszawa: Unitas.

Downloads

Published

31.01.2022

How to Cite

Sitarz, O., & Jaworska-Wieloch, A. (2022). Legitimacy of the limitation on freedom of religion during imprisonment (in the light of polish and international regulations). Law Journal of New Bulgarian University, 17(`1), 10–24. https://doi.org/10.33919/ljnbu.21.1.1